Viens no uzņēmuma nozīmīgākajiem kapitāliem ir uzņēmumā strādājošie cilvēki, jo tieši no viņu profesionalitāes, motivācijas un iekšējās degsmes lielā mērā ir atkarīgi uzņēmuma darbības rezultāti, sasniegumi un panākumi.

Personāla vadība nozīmē ne tikai efektīvi vadīt un plānot darbinieku ikdienas darbu un karjeras izaugsmes iespējas, bet arī radīt iedvesmojošu iekšējo gaisotni un panākt pozitīvu attieksmi pret uzņēmumu. Lai darbinieki justos apmierināti un strādātu ar vislielāko atdevi, katram uzņēmumam nepieciešama sava individuāla pieeja un risinājumi.

Saviem klientiem – maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuru komandā nav personālvadības speciālista, – mēs esam atbalsta punkts dažādu personālvadības jautājumu risināšanā. 

Konsultācijas par personāla vadības jautājumiem

Ikviena vadītāja uzdevums ir ne vien vadīt uzņēmumu, bet arī cilvēkus. Dažkārt ievērojami vieglāk ir sasniegt pozitīvus finanšu rādītājus, nekā panākt izcilu komandas sniegumu un iekšējo saskaņu, jo ne katram vadītājam piemīt vajadzīgās prasmes un profesionālās kvalitātes un ne visos uzņēmumos ir savs personāla vadības profesionālis. Tāpēc mēs labprāt dalāmies ar savām zināšanām, pieredzi un ieteikumiem personāla politikas un stratēģijas izstrādē, personāla veidošanā, atlasē, plānošanā, motivēšanā un novērtēšanā. 

Personāla audits

Personāla auditu nepieciešams veikt ne tikai, lai izvērtētu un uzlabotu esošo personāla vadības politiku un darbību. Tas var lieti noderēt arī tādos gadījumos, kad neilgā laika periodā uzņēmumu atstāj vairāki tā darbinieki, ja ilgstoši neizdodas piesaistīt trūkstošos darbiniekus un atrast piemērotus speciālistus ar specifiskām zināšanām, ja uzņēmumā plānotas vērienīgas pārmaiņas un arī citos gadījumos.

Personāla audita ietvaros tiek veikta gan esošās situācijas analīze un monitorings, gan rekomendāciju un praktisku ieteikumu sagatavošana nepieciešamo pārmaiņu veikšanai un ieviešanai. Mēs izstrādājam gatavu rīcības plānu, kā personāla vadību padarīt vēl efektīvāku un veiksmīgāku. 

Ikgadējo darbinieku pārrunu organizēšana

Ikviena uzņēmuma būtiskākais resurss ir tā darbinieki. Tāpēc svarīgi, lai katrs uzņēmumā strādājošais izprot savu lomu, nozīmi un atbildību, kā arī pienesumu un ieguldījumu kopējo mērķu un panākumu sasniegšanā. Ikgadējās darbinieku pārrunas ļauj ne vien noskaidrot, vai darbinieksizprot uzņēmuma mērķus un stratēģiju, bet arī definēt katra darbinieka individuālos mērķus, sasniedzamos rezultātus, novērtēt paveikto, noteikt galvenās darbinieka kompetences un profesionālās kvalitātes, izstrādāt individuālu attīstības plānu, izvirzīt konkrētas ambīcijas un noteikt jaunus izaicinājumus. Vienlaikus tā ir iespēja tiešā veidā saņemt atgriezenisko saiti no darbinieka, nosakot viņa apmierinātību, lojalitāti un uzņēmuma vadības darba vērtējumu, risināt problēmsituācijas, uzlabot darbinieku savstarpējās attiecības un stiprināt kolektīvu.

Situācijās, kad uzņēmumam nav sava personāla vadības speciālista, uzņēmuma vadībai trūkst kapacitātes un resursu šī uzdevuma veikšanai vai nepieciešama konsultācija esošās darbinieku novērtēšanas sistēmas pilnveidošanā, vislabāk rast risinājumus var palīdzēt pieaicināts personāla vadības profesionālis. 

Profesionālā un psiholoģiskā darbinieku novērtēšana

Profesionālā un psiholoģiskā darbinieku novērtēšana sniedz iespēju ar dažādu testu un interviju palīdzību noteikt darbinieku intelektuālo un profesionālo līmeni, apslēptās spējas un radošo potenciālu, motivācijas faktorus, profesionālās kompetences un personīgās īpašības, kā arī to, cik lielā mērā tās saskan ar uzņēmuma kultūru, filozofiju, mērķiem un vajadzībām. Pēc īpašas novērtēšanas anketas izstrādes tiek veiktas darbinieku pārrunas un testēšana. Personības un profesionālo spēju testi tiek piemēroti, balstoties uz klienta vēlmēm un konsultanta rekomendācijām. Tam seko rezultātu analīze, atskaites un rekomendāciju sagatavošana.